top of page

תאונות דרכים

Chart & Stethoscope
logo.png

תאונות דרכים קורות, למרבה הצער, לא מעט, ורבים מאיתנו היו מעורבים בתאונות כאמור, או מכירים אנשים שהיו מעורבים בתאונות דרכים. 

בהתאם לחוק, במקרה בו נגרם לאדם נזק גוף כתוצאה משימוש ברכב למטרות תחבורה יוכר כתאונת דרכים, ובשל נזקיו הוא זכאי לפיצוי, ללא רלוונטיות לאשם.

בנוסף, החוק קובע שגם במקרה בו ארעה התפוצצות או התלקחות של הרכב, כתוצאה מרכיב של הרכב, יוכר כתאונת דרכים המזכה בפיצוי. 

גם במקרה בו נגרם נזק גופני בעקבות פגיעה ברכב שחנה במקום אסור יכול להיחשב כתאונת דרכים. 

עם זאת, מעשה מכוון לגרימת נזק גוף או רכוש תוך שימוש ברכב לא יוכר כתאונת דרכים המזכה בפיצוי.  

logo.png

פיצוי כספי לאחר ובעקבות תאונת דרכים

נזקי גוף כתוצאה ממעורבות בתאונת דרכים מזכים את הנפגע בפיצוי, ללא רלוונטיות לשאלה "מי אשם בתאונה". 

גם תאונת דרכים שהינה "תאונה עצמית", היינו תאונה שנגרמה ללא מעורבות של רכב נוסף, דוגמת: פגיעה של הרכב ברמזור/בקיר וכיוצ"ב, מזכה בפיצוי.

למעשה, פניה למיון לאחר מעורבות בתאונת דרכים תכוסה על ידי חברת הביטוח, וזאת בכפוף להעברת אישור המשטרה על עצם קרות התאונה לבית החולים אליו בוצע הפינוי. 

את הפיצוי הכספי מחשבים בהתאם למספר קריטריונים, ולהלן עיקרם אך לא כולם:

- שיעור הנכות שנותרה בעקבות הפגיעה בתאונת הדרכים - את שיעור הנכות קובע מומחה שימונה מטעם בית המשפט (למעט במקרים בהם המדובר בתאונת דרכים שהוכרה גם כתאונת עבודה, הנפגע בוחר להפנות את תביעתו למוסד לביטוח לאומי ובמסגרת זו נקבע שיעור נכותו ע"י מומחי המוסד לביטוח לאומי). 

- היקף הצרכים והעזרים הרפואיים הדרושים לנפגע - המומחה הרפואי שמונה ייקבע גם את הצרכים והעזרים הרפואיים הדרושים לנפגע, אם לפרק זמן מוגבל ואם לצמיתות. 

- השפעת הפגיעה על יכולת הנפגע לעבוד - בהתאם לקביעות המומחה ועל פיהן יוערך היקף הפגיעה שנגרמה לנפגע כתוצאה ממעורבותו בתאונת הדרכים. 

אם כתוצאה מהפגיעה בתאונה הנפגע לא יכול לשוב ולעבוד במקצועו/עבודתו קודם לתאונה, צריך יהיה לבחון את היקף הפגיעה ושוויהּ הכספי. 

בהתאם, יחושב ההפסד הנלווה של החסכון לפנסיה והפגיעה הסוציאלית. 

- היקף העזרה - בעקבות הפגיעה הגופנית, לא אחת נדרש הנפגע לעזרה של צד שלישי, אם זו עזרה מוגברת של בני המשפחה, העסקת עזרה בשכר ועוד. את היקף העזרה, משכהּ ושוויהּ הכספי יש להעריך בהתאם לנתונים אובייקטיביים. 

- הוצאות נסיעה וניידות - כתוצאה מהפגיעה בתאונה נגרמו וייגרמו לנפגע הוצאות נסיעה מוגברות. 

למשל: אם לפני התאונה הנפגע לא היה מוגבל בהליכה, ואולם לאחריה יכולתו להתנייד נפגעה, באופן המצריך ממנו להיעזר בתחבורה ציבורית או ברכב לכל נסיעה, קצרה כארוכה, הרי שההוצאות שנגרמו ונגרמות לו כתוצאה מהפגיעה שלו הינן מרובות ומזכות אותו בפיצוי. 

bottom of page